0247-452 633 [email protected]
Selectează o Pagină

ANUNȚ LICITAȚIE CONCESIUNE DOMENIUL PRIVAT

 

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Siliștea, satul Siliștea, Str. Șos.București, nr. 2, județul Teleorman, telefon / fax  0247/45.26.33, e-mail: [email protected],  cod fiscal 6853198.

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Teren extravilan în suprafață de 300.000 mp, situat în Comuna Siliștea, sat Butești, județul Tleorman, identificat în Tarlaua 36, Parcelele 366,387,392, număr cadastral 2281, apartine domeniului privat al Comunei Siliștea, conform caietului de sarcini, HCL Siliștea  nr.31/08.08.2023 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Comunei Siliștea.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Registratura Comunei Siliștea, Sat Siliștea, Str. Șos.București, nr. 2, județul Teleorman

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire la casieria Comunei Siliștea de 1.500 lei / exemplar sau în contul concedentului: RO61TREZ60921180250XXXXX, deschis la Trezoreria Videle, cod fiscal al concedentului: 6853198 .

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01/04/2024, ora 1600

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09/04/2024, ora 1600 .

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Oferta va fi depusă la Registratura Comunei Siliștea, Sat Siliștea, Str.Șos. București, nr. 2, județul Teleorman  

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

1 exemplar original

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

10/04/2024, ora 1200, la sediul Comunei Siliștea, Sat Siliștea, Str.Șos. București, nr. 2, județul Teleorman   

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Teleorman Secţia Conflicte de muncă, asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal , Municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 53, județ  Teleorman, telefon  0247/406.016, fax 0247/317322, e-mail: [email protected]

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:12/03/2024.