0247-452 633 [email protected]
Selectează o Pagină

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L  T E L E O R M A N

PRIMĂRIA COMUNEI SILIŞTEA

 

 

D I S P O Z I Ţ I E

 

Privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Siliştea, Judeţul Teleorman

 

 

Nr.23 din 06.03.2024

 

 

Primarul comunei Siliştea, judeţul Teleorman, având în vedere:

– prevederile H.CL. Siliştea nr.42 din 08 decembrie 2023 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Siliştea, judeţul Teleorman, pentru anul 2024;

– referatul secretarului general al Comunei Siliştea privind necesitatea aprobării Regulamentului de Ordine Interioară  al aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Siliştea, Judeţul Teleorman;

–  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • prevederile art.5  din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

D i s p u n e

 

             Art.1 Începând cu data de 01 martie 2024 se aprobă Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Siliştea, Judeţul Teleorman, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2 Toţi angajaţii Primăriei Comunei Siliştea sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulamentului Intern.

           Art.3 Primarul Comunei Siliştea va asigura aducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, care va fi adusă la cunoştinţă salariaţilor pentru conformare şi comunicată prin grija Secretarului General al Comunei Siliştea la Prefectul Judeţului Teleorman, în vederea verificării legalităţii, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R I M A R

Alexandru MARIN

 

 

 

                                                                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE,                             

 

                                                     SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI SILIȘTEA                 

Jr. Anghel Adrian NECULA