0247-452 633 [email protected]
Selectează o Pagină

DISPOZITIE CONVOCARE SEDINTA ORDINARA

 

 ROMÂNIA

J U D E Ţ U L  T E L E O R M A N

PRIMĂRIA COMUNEI SILIŞTEA

 

 

D I S P O Z I Ţ I E

 

 

Privind convocarea Consiliului Local Siliştea, în şedinţă ordinară, în data de

07 decembrie 2021

 

 

Nr.76 din 24.11.2021

 

 

 

Primarul comunei Siliştea, judeţul Teleorman, având în vedere :

– prevederile art.133, alin. (1)  şi ale art.134, alin. (1), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată;

– prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare;

–  propunerea primarului înregistrată sub nr.2057 / 1 / A.M. / 24.11.2021  privind convocarea ședinței  ordinare a Consiliului Local Siliștea pentru data de 07 decembrie 2021, ora 1200;

În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), lit.”b”  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

D i s p u n e

 

 

 

Art.1. În data de  07 decembrie 2021, ziua de marți, ora 1200, în Căminul Cultural Siliștea din Satul Siliştea, Comuna Siliştea este convocat Consiliul Local Silistea în şedinţă ordinară având proiectul  ordinei de zi conform Anexei, parte integrantă a prezentei dispoziţii

Art.2. (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinei de zi sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local Siliştea pe suport de hârtie şi sunt invitaţi la sediul Primăriei Comunei Siliştea să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

(2) Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Siliştea.

Art.3. Secretarul General al Comunei Siliştea va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

 

P R I M A R

 

Marin Alexandru

 

 

         AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                                                             SECRETAR GENERAL  AL COMUNEI SILIȘTEA       

Jr. Anghel Adrian NECULA

 

 

Anexă

la Dispoziţia Primarului Comunei Siliştea

 1. 76 din 24 noiembrie 2021

 

 

PROIECTUL ORDINEI DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului Local Siliştea din data de

07 decembrie 2021, ziua de marți, ora 1200

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Siliștea, pe anul 2021;
  • Iniţiator  – Primarul Comunei Siliştea
   • Comisia pentru programe de dezvoltare economică-socială, buget –finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare în Comuna Siliștea, județul Teleorman;
  • Iniţiator  – Primarul Comunei Siliştea
   • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor

 

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Siliștea, județul Teleorman pentru anul şcolar 2022 – 2023;
  • Iniţiator – Primarul Comunei Siliştea
  • Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi de

agrement

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Comunei Siliștea, județul Teleorman;
  • Iniţiator  – Primarul Comunei Siliştea
  • Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi de

agrement

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor pentru anul școlar 2021 – 2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Comunei Siliștea, județul Teleorman;
  • Iniţiator  – Primarul Comunei Siliştea
  • Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi de

agrement

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2022;
  • Iniţiator  – Primarul Comunei Siliştea
   • Comisia pentru programe de dezvoltare economică-socială, buget –finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ