0247-452 633 [email protected]
Selectează o Pagină

CONVOCATOR

DISPOZITIE CONVOCARE SEDINTA ORDINARA

În baza art.133, alin. (1) şi ale art.134, alin. (1), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, a propunerii ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Siliştea, înregistrate sub nr.268 din 02.02.2022 şi ale art.2 din Dispoziţia Primarului Comunei Siliştea nr.34 din 02.02.2022  sunteţi convocați în şedinţa ordinară a Consiliului Local Siliştea, care se va desfăşura în ziua de vineri, 11 februarie 2022, ora 1000 în Căminul Cultural Siliștea din satul Siliştea, Comuna Siliştea, având următorul proiect al ordinei de zi :

Nr.

crt.

Denumire proiect Comisia de specialitate căreia i-a fost trimisă spre avizare proiectul de hotărâre
1 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de cel mult 3 luni; Toate comisiile
 

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Siliștea pe anul 2022;  

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economică-socială, buget –finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ

 

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Prestări Servicii Siliștea S.R.L., pentru anul 2022;
 

4

Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie la 31 decembrie 2021 ale Consiliului Local Siliştea ;
 

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie la 31 decembrie 2021 ale S.C. Prestări Servicii Siliștea S.R.L;
 

 

 

6

Proiect de hotărâre privind organizarea Grupului de Lucru la nivelul Comunei Siliștea, județul Teleorman în vederea identificării, luării în evidență a așezărilor informale, stabilirea situației persoanelor și imobilelor pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile.  

 

 

 

 

 

 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi de agrement

 

 

7

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţii pe anul 2022;
 

 

8

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2022, în vederea repartizării orelor de munca, pentru sumele acordate ca ajutor social, beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii din Acordul de cooperare nr.84/03.03.2017 pentru organizarea și exercitarea activității de audit public intern încheiat cu Filiala Județeană Teleorman a Asociației Comunelor din România aprobat prin H.C.L. Siliștea nr.25 din 30 iulie 2017. Toate comisiile
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare si functionare al Compartimentului Asistență Socială organizat la nivelul ComuneI Siliștea, județul Teleorman; Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi de agrement

 

11 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.- ului pentru dl. Potcoavă Vasile, în scopul « Lucrării de construire locuință P+1E »;  

Toate comisiile

12 Diverse
Nr.

crt

Numele şi prenumele Apartenenţa politică Semnătura
1 BĂRBĂLĂU AUREL Partidul Social Democrat
2 CHIPURICI COSMIN FLORIN Partidul Național Liberal
3 COMAN DĂNUȚ Partidul Social Democrat
4 CRIȘU ALEXANDRU Partidul Național Liberal
5 CRIȘU MIHAIELA Partidul Social Democrat
6 DĂNAC AUREL Partidul Social Democrat
7 DRĂGAN NICOLETA
  1. L D . E
8 FIFIALĂ VASILE Partidul Pro România
9 FIFIALĂ VIOREL Partidul Social Democrat
10 TUFAN GICU Partidul Social Democrat
11 VIȘAN DOREL Partidul Național Liberal

În conformitate cu prevederile art art.134, alin. (5)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali pentru consultare la compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Siliştea, în funcţie de obiectul proiectului de hotărâre, invitându-vă de a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari.

 

PRIMAR

 

Marin Alexandru