0247-452 633 [email protected]
Selectează o Pagină

DISPOZITIE CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA

 

 ROMÂNIA

J U D E Ţ U L  T E L E O R M A N

PRIMĂRIA COMUNEI SILIŞTEA

 

 

D I S P O Z I Ţ I E

 

 

Privind convocarea Consiliului Local Siliştea, în şedinţă extraordinară, în data de

24 noiembrie 2021

 

 

Nr.74 din 18.11.2021

 

 

 

Primarul comunei Siliştea, judeţul Teleorman, având în vedere :

– prevederile art.133, alin. (2), lit.”a”, art.134, alin.(1), lit.”a” și alin. (3), lit.”b”  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată;

– prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), lit.”b”  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

D i s p u n e

 

 

 

Art.1. În data de  24 noiembrie 2021, ziua de miercuri, ora 1000, în Căminul Cultural Siliștea din Satul Siliştea, Comuna Siliştea este convocat Consiliul Local Silistea în şedinţă ordinară având proiectul  ordinei de zi conform Anexei, parte integrantă a prezentei dispoziţii

Art.2. (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinei de zi sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local Siliştea pe suport de hârtie şi sunt invitaţi la sediul Primăriei Comunei Siliştea să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

(2) Proiectul de hotărâre va fi trimis spre avizare Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Siliştea.

Art.3. Secretarul General al Comunei Siliştea va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

 

P R I M A R

 

Marin Alexandru

 

 

         AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                                                             SECRETAR GENERAL  AL COMUNEI SILIȘTEA       

Jr. Anghel Adrian NECULA

 

 

 

 

 

Anexă

la Dispoziţia Primarului Comunei Siliştea

  1. 74 din 18 noiembrie 2021

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINEI DE ZI

al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Siliştea din data de

  • noiembrie 2021, ziua de miercuri, ora 1000

 

 

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii, în calitate de membru fondator, a Comunei Siliștea cu alte unități administrativ teritoriale, pentru constituirea ”ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AUDIT TR”.

 

  • Iniţiator  – Primarul Comunei Siliştea

 

  • Toate comisiile