0247-452 633 [email protected]
Selectează o Pagină

ANUNT CONCURS PENTRU SITE

Primăria Comunei Siliștea, județul Teleorman organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Fond Funciar și Resurse Umane.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Siliștea şi se va desfăşura după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă, se va susţine în data de 30.05.2022, începând cu ora 1000;

Pentru a participa la concurs, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, științelor inginerești, științelor sociale;
 • vechime în specialitatea studiilor –  7 ani;

Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la sediul Primăriei Comunei Siliștea, la secretarul comisiei de concurs, în perioada 26.04.2022 – 17.05.2022 şi va conţine, în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3, la G.R. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă și a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în munca și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcției – minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 ore pe săptămână.

Tematica concursului, bibliografia, fișa postului și documentele necesare înscrierii sunt afișate la sediul Primăriei Comunei Siliștea. Relații suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs: telefon 0247/45.26.33, e-mail: [email protected], persoană de contact Rodica Mihai.

 

 

Bibliografie

 

 1. Constituția României, republicată
 2. O.G. 137/2000 privind privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare**, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 202/2002 privind privind egalitatea de sanse si de

tratament intre femei si barbati*), rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
 2. Legea nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ, republicată;
 3. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată;
 4. Legea nr. 18/1991 a Fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 5. H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

   Tematica

 

 1. Reglementări privind Constituţia României, republicată
 2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv :

Partea a III – a

Titlul I Dispoziţii generale

Titlul II Descentralizarea

Titlul III Regimul general al autonomiei locale

Titlul IV Unităţile administrativ-teritoriale în România

Titlul V Autoritatile administratiei publice locale

Cap. I Dispozitii generale

Cap.II Competentele autoritatilor administratiei publice locale

Cap.III Consiliul Local

Cap.IV Primarul

Cap.VIII Actele autoritatilor adminstratiei publice locale

Titlul VI Mandatul de ales local – Cap.I, II, III, IV

Titlul VII Alte dispoziţii aplicabile adminstraţiei publice locale

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

Partea a VI-a: Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice

Titlul I Dispoziţii generale

Titlul II Statutul funcţionarilor publici

 1. O.G. 137/2000 privind privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare**, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare

Capitolul II

Dispozitii speciale

Capitolul III

Dispozitii procedurale si sanctiuni

 1. Legea nr. 202/2002 privind privind egalitatea de sanse si de

tratament intre femei si barbati*), rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare

 1. Legea nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ, republicată;

CAPITOLUL II

Procedura de solutionare a cererilor in contenciosul administrativ

6.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată

CAPITOLUL I

Autorizarea executarii lucrarilor de constructii

7.Legea nr.18/1991 a fondului funciar

Cap.II – Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor

 1. H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Titlul II

Contractul individual de munca