0247-452 633 [email protected]
Selectează o Pagină

Disp stab loc afisaj electoral 2024

 

ROMÂNIA

J U D E Ţ U L  T E L E O R M A N

PRIMĂRIA COMUNEI SILIŞTEA

 

 

D I S P O Z I Ţ I E

 

Privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în vederea defăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2024

 

Nr.34 din 08.05.2024

 

Primarul comunei Siliştea, judeţul Teleorman, având în vedere:

–  adresa Instituției Prefectului Județului Teleorman nr.5543/30.04.2024 înregistrată la Primăria Comunei Siliștea sub nr.925 din 30.04.2024 prin care se solicită emiterea și transmiterea Dispoziției primarului privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în vederea defăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024;

– prevederile O.U.G. nr. 21/2024 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si a alegerilor pentru autoritatile  administratiei publice locale din anul 2024

– prevederile cuprinse în Anexa la H.G.R.nr.199/2024 privind aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile  pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024

– prevederile Ordinului Prefectului Judeţului Teleorman nr.176 din 12.03.2024 privind numerotarea circumscripţiilor electorale din Judeţul Teleorman pentru alegerile membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din 2024, prin care circumscripţia electorală din Comuna Siliştea a fost numerotată cu nr.78;

– prevederile art.40, alin.(1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și compșletările ulterioare

– în temeiul Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

– prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art.155, alin.(1), lit.”a” și alin.(2), lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), lit.”b”  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

D i s p u n e,

 

Art.1  Pe data prezentei dispoziţii se stabilesc şi se amenajează locuri speciale pentru afisaj electoral în vederea defăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2024, care vor fi folosite de toate partidele  politice , alianţele politice şi alianţele electorale care participă la alegeri precum şi de candidaţii independenţi, după cum urmează :

 

  • punctul nr.1 va fi în satul Siliştea – în fata Căminului Cultural Siliștea;
  • punctul nr.2 va fi în satul Buteşti – în faţa magazinului sătesc;
  • punctul nr.3 va fi în satul Siliştea Mică – în faţa Scolii cu claseIe I – IV.

 

Art.2 Secretarul General al Comunei Siliştea va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii care va fi comunicată la Prefectul Judeţului Teleorman, în vederea verificării legalităţii, Biroului Electoral de Circumscripție nr. 78 Siliștea  și   o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Comunei Siliştea şi în satele componente ale comunei precum și pe pagina de internet https://silistea.ro/alegeri-2024/ .

 

P R I M A R

Alexandru MARIN

 

          AVIZAT PENTRU LEGALITATE                           

                                                                                         SECRETAR  GENERAL                  

Jr. Anghel Adrian NECULA